FreeFind  איך לחפש באתר

קביים:  האתר לסטודנטים במקצועות הבריאות

 

ראשי  >  כיתה וירטואלית > פרמקולוגיה  > טבלת השוואה מערכת עצבים אוטונומית

 

מערכת העצבים האוטונומית

 

איבר מטרה

השפעה אדרנרגית

(sympathetic)

השפעה כולינרגית

(para-sympathetic)

עין

אישון - שריר רדיאלי

 

אישון - שריר טבעתי

 

שריר ציליארי

α1 - כיווץ השריר גורם להרחבת האישון  (mydriasis).

------

 

β - הרפיה לראיה מרחוק

------

 

כיווץ השריר גורם לכיווץ האישון    (miosis).

כיווץ לראיה מקרוב

לב

S-A Node

 

עליות

 

 

A-V Node

 

חדרים

β1 - הגברת קצב לב

 

β1 - הגברת כושר התכווצות והולכה חשמלית

 

β1 - הגברת אוטומטיסיות והולכה

 

β1 - הגברת כושר התכווצות, הולכה חשמלית וקצב קוצבים אידיו-ונטריקולרים.

האטת קצב לב

 

הפחתת כושר התכווצות וקיצור בפוטנציאל פעולה.

 

הפחתה במוליכות חשמלית,

AV Block

 

הפחתה מעטה בכושר התכווצות

 

עורקיקים

 

α - התכווצות

β2 - הרחבה

הרחבה (בחלק גדול מהמקרים לא משמעותית)

ריאה

 

שרירים בקנה ובסמפונות

 

בלוטות הפרשה בסמפונות

 

β2 - הרפיה

 

β2 - הפרשה מוגברת

α1 - הפרשה מופחתת

 

כיווץ

 

גירוי

בלוטות רוק

 

α1 - הפרשת אשלגן ומים

β - הפרשת עמילזה

הפרשת אשלגן ומים

 

קיבה

טונוס ותנועתיות

סוגרים

הפרשה

β2;α2 - הפחתה (בדרך כלל)

α - כיווץ

דיכוי

הגברה

הרפיה (בדרך כלל)

גירוי

מעיים

טונוס ותנועתיות

סוגרים

הפרשה

β2;α1;β1 - הפחתה

α - כיווץ

α - דיכוי (?)

הגברה

הרפיה (בדרך כלל)

גירוי

כיס ודרכי מרה

 

β2 - הרפיה

כיווץ

כבד

 

glycogenolysis & - α;β2 Gluconeogenesis

סינתזת גליקוגן

לבלב

תאי ביטא

α2 - הפחתת הפרשה

β2 - הגברת הפרשה

 --

 --

כליה

 

β1 - הפרשת רנין

 --

שלפוחית שתן

Detrusor

סוגר (Sphincter)

β - הרפיה

α - כיווץ

כיווץ

הרפיה

שופכן

תנועתיות וטונוס

α - הגברה

הגברה

רחם בהריון

 

α - כיווץ

β2 - הרפיה

משתנה

-----

אבר מין - זכר

 

α - פליטת זרע

זיקפה

עור

שרירים פילומוטורים

בלוטות זיעה

α - כיווץ (התחדדות העור)

α - הפרשת זיעה מקומית

-----

הפרשת זיעה כללית

שרירים  

β2 - כושר התכווצות מוגבר

-----

-----

אנדוקריני:

pineal gland

posterior pituitary

β - יצור מלטונין

β1 - הפרשת ADH

-----

-----

 

סוכם ועובד מתוך

 Matteson Porth, C (1990). Pathophysiology; Concepts of Altered Health States, (3rd ed.),  Philadelphia, PA; JB Lippincott Co, (p.876)

 

                                                                 

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014