FreeFind  איך לחפש באתר

 

 ראשי  >  כיתה וירטואלית > חוק ואתיקה >  הקוד האתי לאחים ואחיות בישראל

הקוד האתי לאחים ואחיות בישראל

הקוד האתי הינו המצפן המוסרי המכוון את האחיות והוא מושתת על מערכת הערכים המוסריים שבבסיס החברה והמקצוע.

העשייה הסיעודית מוגדרת, בעיקרה, כמערכת יחסים דינמית, איכפתית ותומכת, שבה מסייעים האחיות והאחים למטופל, למשפחתו ולקהילה להשיג בריאות מירבית ולשמרה ככל שניתן.

על האחיות והאחים בישראל לייעד את מאמציהם לקידום הבריאות, למניעת מחלות ולגילוי מוקדם, לשמירת הבריאות ולהקלת סבל, להגנה על זכויות המטופלים ולהבטיח,  ככל שניתן, מוות בכבוד ובשלווה כאשר לא ניתן  עוד לקיים את החיים.

האחיות והאחים בישראל, נוטלים על עצמם מחוייבות לאתיקה המקצועית, כמתחייב מכללי הקוד אתי המתומצתים להלן.

מרכיבי הקוד האתי

הקוד האתי מציג את הקשר שבין ערכים נבחרים לבין זכויות המטופל וחובות המטפל, תוך שהוא מכוון בהערות ובהבהרות למגבלות, לסייגים ולתנאים מסויימים.

התוויותיו של הקוד מכוונות לשלושה תחומים:

1.      לאחיות והאחים ולמטופלים.

2.      לאחיות והאחים ולחברה.

3.      לאחיות והאחים ולעמיתיהם בסיעוד ובמקצועות אחרים.

מטבע הדברים, שוררת מידה של חפיפה ושל טשטוש גבולות בין הערכים של הקוד האתי, ולעתים אף צצות דילמות בההתוויות בתחומים השונים. לפיכך נדרשים האחות והאח, בכוחם הם, להכריע על פי שיקול דעת מקצועי על קדימויות.

האחיות האחים והמטופלים 

ערך/עיקרון

זכות המטופלים

חובת האחיות ואחים בישראל

הבהרות והערות

כבוד האדם בחייו ובמותו

לקבל טיפול ללא אפליה או משוא פנים.

להבטיח את שמירת  זכויות האדם, ערכיו ואמונותיו של המטופל; לטפל ללא משוא פנים וללא אפליה בגין גזע, דת, לאום, מין, גיל, השתייכות פוליטית, מעמד חברתי או מצב בריאותי.

אין להפלות אדם בגין מחלתו, נכותו וכו'; הטיפול ייעשה על-פי שיקולים מקצועיים בלבד; באותם מקרים שבהם עלול הטיפול להזיק למטפל יש לשקול הפקדת המטופל בידי  מטפל מתאים אחר.

 

לקבל טיפול העונה על צרכיו הבריאותיים, הרגשיים, הרוחניים והתרבותיים.

להתייחס לצרכיו של המטופל ולהשפעתם על משפחתו.

יש להתייחס לצורכי המטופל ולצורכי משפחתו כאחד; במקרים של התנגשות בין הצרכים השונים יש לנסות לבחון חלופות מוסכמות שאין בהן כדי לפגוע במטופל.

 

 

ליזום פעולות לזיהוי צורכי המטופל,  כאשר הוא  אינו מודע להם או אינו מבטא אותם.

 

 

לקבל טיפול תוך התייחסות לשייכותו למסגרות חברתיות נוספות (משפחה, קהילה, עבודה).

להכיר בשייכות המטופל למסגרות חברתיות שונות ולשתף בטיפול בו אנשים משמעותיים עבורו ולפי בחירתו.

 

 

למות בכבוד תוך שמירה על ערכיו ועל עצמאותו.

לשמור על נוחותו, לשחררו מסבל, מחרדה ומכאב ולהקל עליו ככל האפשר.

כאשר לא ניתן לשחרר מטופל מחרדה או כאב, על האחיות והאחים להקל על הסבל ככל שניתן.

 

 

לאפשר לאדם הנוטה למות, לממש את מירב משאלותיו, תוך שימוש בדרכים מגוונות.

לאפשר למטופל,  על פי בקשתו, למות בביתו תוך מתן תמיכה לו ולבני משפחתו.

 

 

לסייע למשפחתו של המטופל הנוטה למות להתמודד עם האובדן.

 

אוטונומיה

הסכמה מדעת

לקבל מידע הקשור באבחנה, בטיפול ובתוצאותיו לרבות סיכונים, סיכויים וחלופות טיפול.

למסור את המידע למטופל בהתחשב ברצונו וביכולתו לקבל את ההסבר ולהבין אותו.

יצירת בסיס להסכמה מדעת הוא חלק מאיכות הטיפול.

 

 

להיענות לבקשת המטופל למידע ולהסבר.

כשאין באפשרות האחיות והאחים לתת הסבר, ידאגו למסירתו על-ידי גורם מתאים אחר.

 

 

להבטיח שהמידע הנחוץ יינתן למטופל ו/או למשפחתו, אחרי נתן הסכמתו לכך.

 

 

 

לספק למטופל מידע שבאמצעותו יוכל להבין את מכלול החלופות הטיפוליות הקיימות ולהקנות לו אמות מידה לבחינתן.

 

בחירה חופשית

להסכים או לסרב לקבל טיפול.

לבדוק את המניעים לסירובו, לספק מידע כדי שיבין את התוצאות האפשריות של הסירוב; לבדוק חלופות לטיפול, להסבירן ולכבד את החלטתו.

כשהסירוב של המטופל לקבלת טיפול, יסכן אותו או את סביבתו, יפעלו האחיות והאחים כנדרש עפ"י החוק, לתקופה ההכרחית כנדרש ממצב המטופל.

 

להסכים או לסרב להשתתף בניסויים מחקריים.

לספק את המידע הקשור בעריכת הניסוי ולכבד החלטתו של המטופל.

סירובו להשתתף בניסוי לא ימנע טיפול המשכי ולא יפגע בו. 

חופש בקבלת החלטות

 

לקבל החלטות הקשורות בטיפול בו.

לשתף את המטופל בהחלטות הקשורות לטיפול בו תוך הכרה בסמכותו  ובזכותו לקבל הכרעות הנוגעות לבריאותו.

כשמטופל אינו מסוגל לקבל החלטות, או כאשר החלטותיו עלולות לפגוע בבני משפחתו, יבחנו האחיות והאחים את השלכות הטיפול ויפעלו בהתאם לאחריותם המקצועית.

 

 

 

כשהמטופל אינו רוצה לקחת חלק בקבלת החלטות יש לכבד רצונו.

עצמאות ואחריות

 

ליזום פעולות שיביאו את המטופל להשתתף באחריות לטיפול.

במצבים בהם קיימת פגיעה ביכולת הטיפול העצמי, חובת האחיות והאחים לעודד את המטופל להשיג רמה סבירה של עצמאות, ולהבטיח שיקבל את הטיפול הנדרש.

פרטיות וצנעת הפרט

לקבל טיפול מתוך שמירה על כבודו ועל צנעתו.

לשמור על פרטיותו ועל צנעתו של המטופל; אין לחשוף את המטופל מעבר לנדרש מצורכי הטיפול

אין להשתמש או לנצל יתרונות במערכת היחסים הנוצרת בין האחיות והאחים לבין מטופל לצורך חדירה לתחום הפרט אשר אינה נוגעת ישירות לטיפול בו.

 

לשמירה על סודיות בכל הנוגע למצבו, לאבחונו ולטיפול בו.

לנקוט את כל האמצעים העומדים לרשותם כדי להגן על סודיות וחסיון המידע הקשור במטופל.

כשחסיון המידע עלול לפגוע במטופל או באחרים, יפעלו האחיות והאחים על פי העיקרון של בטחון המטופל והציבור, ויעשו ככל יכולתם למיזעור מידת החשיפה.

 

 

להימנע ממסירת מידע לגורמים שאינם בצוות המטפל ולהימנע משיחות אודות מטופלים החורגות מן המסגרת הטיפולית.

 

איכות ובטיחות

לקבל טיפול מקצועי, מיומן ובטוח.

להעניק טיפול מיומן ובטוח מתוך אחריות ומחויבות.

באותם מקרים, שבהם נדרשים האחיות והאחים לפעול בניגוד להשקפתם המוסרית ואמונותיהם, יעבירו את הטיפול לעמיתים אחרים.

 

 

למלא תפקידים ומשימות המוטלים עליהם  ובלבד שיהיו בתחום הכשרתם, מיומנותם וכשירותם.

להתעדכן, להרחיב להעמיק ידע ולשפר כישורים מקצועיים רלוונטיים לתחום העיסוק, הן ברגיעה והן במצבי חירום.

במקרים שבהם נדרשים האחיות והאחים למלא תפקידים ומשימות שאינם בתחום מיומנותם, הם יפעלו בהתאם לתנאים, ובהתאם לכישוריהם ולכשירותם. ידווחו בהקדם על מגבלותיהם לאחראים. ימשיכו לתפקד כמיטב יכולתם, תוך שמירת בטחונו ורווחתו של המטופל, עד אשר יימצא הצוות המיומן לטיפול; השיקול המנחה במקרים אלו הוא העדפת טיפול מקצועי כלשהו על העדר כל  טיפול.  

 

 

להיות שותפים באבטחת איכות הטיפול ובקביעת תקני עשייה, בקרה ושיפור.

באותם מקרים, שבהם האחיות והאחים מאצילים סמכויות, הם יבדקו ויוודאו כשירות מתאימה של המטפלים ויפקחו על ביצוע התפקידים שהטילו עליהם.

 

אמון

לקבל טיפול המושתת על יחסי אמון.

ליצור יחסי אמון בין המטופל למטפלים בו.

במקרים של חשד לחוסר יכולת מקצועית או להתנהגות לא אתית של מי מחברי הצוות:

-  יבררו את העובדות,

-  ימנעו העלמת מידע,

-  ימנעו מהטעיית מטופלים באשר לסיבות הפגיעה .

-  יפעלו לפתרון הבעיה עם עמיתים וממונים, הן באורח ישיר והן בעקיפין, מבלי לפגוע במטופלים נוכחיים או עתידיים.

 

 

 

אין להשתמש או לנצל יתרונות במערכת היחסים שבין המטפל למטופל לצורך קבלת טובות הנאה.

 האחיות והאחים והחברה

ערך/עיקרון

זכות החברה  וקבוצות בתוכה

חובת האחיות 

ואחים בישראל

הבהרות והערות

בריאות החברה

  זכות לבריאות מרבית.

לפעול לקידום הבריאות של החברה בכללותה ושל קבוצות בעלות  עניין בריאותי משותף.

 

 העצמת מטופלים

זכות לקבוע הליכים וקדימויות בהחלטות הנוגעות לבריאות קהילתם.

ליזום פעילויות  להעצמת הפרט והקהילה, ולייצג עמדות וצרכים של הקהילה.

 

צדק חברתי  וייצוג advocacy

 זכות לייצוג  הולם

לתת ייצוג הולם לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בהעלאת בעיותיהם לדיון ולדבר בשמם כשאינם יכולים לבטא את צורכיהם בכוחות עצמם.

לפעול בשיתוף עם בעלי מקצוע ועם אירגונים ועמותות כדי לתת מענה לצרכים בריאותיים וחברתיים של ציבור, ובעיקר של אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כגון נכים, ילדים, קשישים, עולים, משפחות במצוקה ומשפחות חד-הוריות.

בריאות הסביבה

הזכות לחיים בסביבה אקולוגית בריאה

לשמר את איכות הסביבה ולשפרה בעזרת גופים אחרים.

 

 

לקחת חלק בוועדות או בגופים מקצועיים וציבוריים, שיש להם קשר למדיניות בתחום הבריאות והשפעה על עיצובה .

 

 

 

ליידע את הציבור בכל הנוגע לזכויותיו מתוך ניצול אפיקי תקשורת שונים ומגוונים.

 

  האחיות והאחים ועמיתיהם לסיעוד ולמקצועות אחרים

ערך/עיקרון

זכות האחיות והאחים

חובת ההנהגה המקצועית

הבהרות והערות

כבוד העובד

לפעול במסגרת סביבה ומשאבים המאפשרים מתן טיפול איכותי.

ההנהגה המקצועית של האחיות והאחים מחויבת להכיר ולהבין את ערכיו ואמונותיו של ציבור האחיות והאחים לכבדם ולשמרם ככל הניתן .

במושג "ההנהגה המקצועית" נכללים: מינהל הסיעוד במשה"ב, הסתדרות האחיות והאחים, עמותות מקצועיות הנהלות הסיעוד בשרותי הבריאות.

בטחון.

לעבודה בסביבה בטוחה.

להיות קשובים לצרכים, לאינטרסים ולזכויות הלגיטימיות של אנשי המקצוע, תוך נקיטת צעדים לאבטחת סביבה ותנאי עבודה הוגנים.

 

בריאות העובד

להגנה מפני  סיכונים מקצועיים.

ההנהגה המקצועית תפעל להבטחת תקני בטיחות ותנקוט בפעולות לשמירה על בריאות העובדים ושיפורה.

כאשר קיים סיכון לבטיחות, תאתר גורמי סיכון, תדווח עליהם לגורמים המתאימים, תפעל ליצירת תקנים וכלים לשמירת בטיחותם של מטפלים.

 

 

העובד מחויב לשמירת בריאותו האישית .

 יש לעודד את המעסיקים לפתח תוכניות לקידום בריאות העובד.

יושרה מקצועית

 

 

חובה על האחיות והאחים להתריע על כשלים התנהגותיים באירגון.

 

חובת ההנהגה המקצועית לבדוק את הכשלים האירגוניים ולשמור על זכויות המתריע.

התרעה לגורמים מחוץ לאירגון אך ורק  לאחר מיצוי התהליכים בתוך האירגון, ורק אם האירגון אינו מספק מענה הולם.

 

 

ההנהגה המקצועית תעודד ותחזק התנהגות אתית.

תפעל לעדכון הקוד כדי להתאימו למצבים משתנים ומיוחדים.

נאמנות מקצועית

 

חובת הקהילה המקצועית להגן ולתמוך בקבלת החלטות שנעשתה תוך שיקול דעת במסגרת כללי הקוד האתי.

מקום העבודה והאגוד המקצועי יתמכו מוסרית, אירגונית ומשפטית באחיות ובאחים בישראל הממלאים את חובתם בהתאם לחוק ולכללי האתיקה.

כבוד הדדי ונאמנות מקצועית

 

 הזכות להכרה בתרומה המקצועית הייחודית בתהליך הטיפולי.

 

חובת הקהילה המקצועית ליצור יחסי צוות ואווירת שיתוף פעולה, הערכה וכבוד בקרב עמיתיה.  
    ליזום פעולות המחזקות ומטפחות הכרה מקצועית.  
    להכיר בתרומה ובייחודיות של המקצוע ובעלי מקצועות אחרים. לתאם ולפעול עם עובדי בריאות אחרים, תוך הערכת וכיבוד תרומתם הייחודית לתהליך טיפולי.  
מקצוענות

לערוך מחקרים ולהשתתף במחקרים.

 

מחקרים ייערכו  בהתאם לכללי האתיקה המקובלים.

מסקנות מחקריות תקפות, ייושמו ויופנמו  בעשייה הסיעודית . 

 

 
 

לקבל  הדרכה ולרכוש ידע עדכני.

 

להכשיר עמיתים וסטודנטים.  

חופש המאבק המקצועי

 

להתאגדות ולחברות באירגון מקצועי.

ההנהגה המקצועית תפעל בדרכים לגיטימיות לשימור ולשיפור תנאי העבודה של העוסקים במקצוע.

 

 
  זכות לתנאי עבודה ושכר הולמים, וזכות להיאבק עליכם

ליידע מטופלים, עמיתים ואנשי ציבור על צעדי מאבק מתוכננים או מופעלים.

 

בעת נקיטת צעדים אירגוניים במאבק מקצועי לא יוזנחו טיפולים דחופים.

 

לשכת האתיקה - הסתדרות האחיות והאחים בישראל (2004). הקוד האתי לאחיות ולאחים בישראל (עדכון נוסח 1994).

קריאה נוספת -  הקוד האתי של המועצה הבינלאומית לאחיות (ICN ) - קובץ PDF

 

הסכם שימוש באתר                                                                               ©  כל הזכויות שמורות לחנה צפריר                                                  עמוד זה נערך לאחרונה 22/08/2014